Smlouva o dílo

27.11.2015 21:47

Říká se, že dobrá smlouva je základ a to platí nejen při výstavbě domu. V rámci služeb TDI samozřejmě procházím nejen rozpočty, ale i smlouvy o dílo. Již zde usuzuji, jak to firma s klientem myslí. Pakliže je smlouva vyvážená nebo vyjímečně hraje dokonce ve prospěch klienta ("dílo lze převzít objednatelem pakliže je zcela bez vad"), hraje s vámi zhotovitel fér hru.

 

V mnoha případech ale vídávám opačný případ a neváhal bych tyto fígle nazvat jako drzost nejvyšší úrovně. Níže budu citovat několik odstavců ze smluv o dílo (včetně mého krátkého úvodního komentáře), které mi od klientů přistáli v emailu. Smutné je, že tyto smlouvy jsou vzorem, který se příliš nemění a klienti je vesele podepisují.

Pár zásuvek navíc? Ano, ale s fixní přirážkou navíc: "Jakékoliv změny, dodatky či úpravy podmínek výstavby uvedených v této smlouvě po podpisu této smlouvy nad rámec prvního zadání projektu objednatelem musí být vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Objednatel souhlasí s vyúčtováním jednorázového poplatku 1.500,- Kč bez DPH za každou nahlášenou a vzájemně odsouhlasenou změnu."

 

Termíny - ideální podepsat smlouvu a co nejdéle stavbu natáhnout v rámci smlouvy, aneb na vše dost času, proč bychom spěchali. V tomto případě podepíšete smlouvu, zaplatíte a Vašimi penězi si může zhotovitel 2 měsíce veselit.: "Zhotovitel zahájí provádění díla do 7 týdnů od připsání první zálohové platby na účet zhotovitele"

A pokračujeme obecným stanovením délky stavby, je jedno jestli je malá nebo velká, za 5 měsíců by se dala stihnout, pro jistotu dejme 7:-)  "Zhotovitel se zavazuje dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat nejpozději do sedmi měsíců ode dne zahájení provádění díla." 

 

Při návštěvě stavby nesmíte rozptylovat řemeslníky!  "Zhotovitel umožní vstup na stavbu a staveniště objednateli za účelem kontroly průběhu stavby. Objednatel může provádět zápisy do stavebního deníku pouze za přítomnosti zástupce zhotovitele, nesmí svým chováním, jednáním, pohybem na stavbě či jinou činností narušovat zhotovování díla po dobu provádění prací, vyrušovat pracovníky zhotovitele při výkonu činnosti ani je jakýmkoliv způsobem zdržovat při provádění prací."  

 

Omezený vstup, aneb nedovolíme Vám kontrolu kvality. "Vstup na staveniště umožní zhotovitel osobě dle bodu 4.5 této smlouvy jedenkrát týdně v kontrolní den, v termínu stanoveném zápisem do stavebního deníku, případně v jiný den, na kterém se mimo tento den smluvní strany jednorázově dohodnou. Mimo tento den je přístup jakýchkoliv osob, než povolaných zhotovitelem na stavbu přísně zakázán."

 

Klientův dům povinně jako předváděčka? "Objednatel souhlasí, aby po předání díla zhotovitel vykonal v předané stavbě prohlídku pro svou klientelu v počtu tří prohlídek v termínu, dohodnutém minimálně dva dny před vlastní prohlídkou."

 

Předáním domu vždy zhotovitel ukazuje svoji preciznost, někteří jsou však schopni předat dům se zacákaným okny a nepořádkem kolem. A dokonce si to napíší do smlouvy: "Zhotovitel se zavazuje provést úklid staveniště v místě díla v základním rozsahu, zejména odstranit nářadí a materiály, které nejsou součástí díla, uklidit obalové materiály, apod. Úklid v základním rozsahu nezahrnuje odstranění drobného odpadu, drobných součástí a zbytků dodaných materiálů, prachu, drobného znečištění, čistění oken a sanitárního zařízení, mytí podlah"

 

Stavba se chýlí ke konci, máte téměř vše zaplaceno....ale vlastně Vy nejste stále vlastníkem díla!  "Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem a zhotovitelem."

 

Pevná a nepřekročitelná cena ve smlouvě? Zde nikoli: "Cena díla sjednaná v odst. 11.1 této smlouvy je cena stanovená rozpočtem, který je nezávazný. Zjistí-li zhotovitel po uplynutí této lhůty, že jí bude nutno podstatně, tj. o více než 10% překročit, je povinen na to objednatele upozornit; Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V případě, že dojde k navýšení ceny tímto způsobem, je objednatel povinen zaplatit rozdíl na základě faktury Zhotovitele se splatností 15 dnů."

 

Nejcitlivější jsou vždy finance. Smekám před firmami, které uplatňují zpětné financování, tj. postaví etapu za své, klient přebere a doplatí etapu. Do pekel pak posílám všechny nepoctivce, kteří praktikují opačný způsob. Zde příklad financování jak vyšitý:

  • "35% z ceny díla je povinen objednatel zaplatit na účet zhotovitele a to před započetím stavebních prací na základech. Dalších 25% z ceny díla po zhotovení základové desky.
  • 30% z ceny díla je povinen objednatel zaplatit po zhotovení konstrukce domu s pokládkou střešní krytiny.
  • 10% z ceny díla je povinen objednatel zaplatit po předání díla  "

V praxi tedy v okamžiku hotové základové desky jste chudší o 60% ceny díla, dalších 30% profinancujete během 14 dní co je hotova hrubá stavba. V tento okamžik, kdyby zhotovitel zbankrotoval, máte oči pro pláč, protože máte profinancováno 90% stavby, cena stavby  je však max. 50%.

 

Vše výše uvedené pochází z pera jedné firmy, níže se jiní pokoušejí trumfovat:

 

Odstoupení od smlouvy: Objednatel není oprávněn a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do převzetí staveniště. 

Platební podmínky: Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu na cenu za dílo ve výši 80%  a to na základě zálohové faktury, kterou zhotovitel vystaví do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy s tím, že uvedená faktura bude splatná do 3 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

 

 

 

Zpět